Історія кафедри


Інтенсивний розвиток електронної промисловості в Україні, зокрема у Чернівцях, спричинив потребу у фахівцях радіоелектронного профілю.

Тому в 1986 році на фізичному факультеті ЧДУ ім. Юрія Федьковича здійснено перший набір студентів на спеціальності “Радіотехніка” та “Конструювання і технологія виробництва радіоелектронної апаратури”. Забезпечення навчального процесу було доручено секції радіоелектроніки фізичного факультету, на базі якої в 1987 році була створена кафедра радіоелектронної апаратури. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначений талановитий фахівець доц. Шеляг О.Р.

У зв’язку з початком будівництва в Чернівцях нового радіотехнічного заводу на фізичному факультеті створено радіотехнічне відділення очолюване заступником декана доц. Брайловським В.В. Набір на перший курс стаціонарної форми навчання зріс до 50 студентів на кожну спеціальність.

З метою забезпечення навчального процесу здійснюється створення матеріально-технічної бази та формування викладацького складу відділення. Придбання обладнання здійснювалося за рахунок коштів університету та підтримки військово-промислового комплексу м.Чернівці (“Гравітон”, “Кварц”, Радіотехнічний завод). Навчально-методичне забезпечення здійснювалось за допомоги Львівського політехнічного інституту, Харківського інституту радіоелектроніки, Московського інституту радіоелектроніки.

...
На колективній радіостанції ЧНУ UR4YWW працюють Жук О.П. і Танасюк В.С., 1975 р.
На той час на кафедрі працювали співробітники Александров В.В., Бзовий Е.Г., Коцюмаха П.А., Редько Ю.Ф., Червінська В.В., Мойсюк А.А., Пацарнюк Я.В., Зелик А.Є., Горлей П.М., Кушнір М.Я.
Відкриття кафедри радіотехніки

Враховуючи потреби підприємств ВПК м. Чернівці у фахівцях радіотехнічного профілю згідно рішення ректорату 1 жовтня 1989 року в Чернівецькому державному університеті була створена кафедра радіотехніки. Очолив кафедру кандидат технічних наук, директор ОКБ “Рута” ВО “Гравітон” Л.Ф. Політанський. На кафедрі працювали викладачі Браїловський В.В., Горлей П.М., Жук О.П., Хандожко О.Г., Ватаманюк П.П., Федоренко А.П., Воробець Г.І., Зелик А.Є., Царик Т.О. Для викладання спеціальних дисциплін запрошувались викладачі з інших вузів.

...
Колектив кафедри, 2002 р.

В 1999 році за поданням університету та за підтримки членів методичної Комісії спеціальності “Радіотехніка” МОН України спеціальність “Радіотехніка” була доповнена спеціалізацією 7.090701 “Системи захисту інформації” (наказ по МОН України від 31.08.99, №1/9333).

Починаючи з 2000 р. на кафедрі інтенсивно проводяться роботи по створенню матеріально-технічної та методичної бази для підготовки фахівців за новою спеціальністю, впровадження нової спеціалізації. Створений потенціал кафедри дав можливість відкрити в 2002 році нову спеціальність “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”.

Починаючи з 2003 року у Чернівецькому національному університеті був розпочатий прийом абітурієнтів на навчання за спеціальністю 7.090701 “Системи технічного захисту інформації”. В зв’язку з цим кафедра отримала розширену назву – кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки.

Формування контингенту студентів здійснювалось, як за рахунок випускників середніх шкіл, так і випускників технікумів з дипломами молодших спеціалістів. Значна кількість випускників Чернівецького пілітехнічного технікуму, які навчались на кафедрі на даний час успішно захистили кандидатські дисертації та працюють на кафедрі (Шпатар П.М., Верига А.Д., Ластівка Г.І.).

Сучасність і кафедра

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямками “Радіотехніка” і “Системи технічного захисту інформації”. При кафедрі успішно функціонує аспірантура зі спеціальностей: 05.27.01 – “Твердотільна електроніка”, 05.12.13 – “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій” та докторантура зі спеціальності 05.27.01 – “Твердотільна електроніка”.

Співробітниками кафедри проводиться робота по працевлаштуванню випускників згідно отриманим кваліфікаційним рівням. Працевлаштуванню сприяє проходження практики на базі підприємств і організацій міста та області а також введення у варіативну частину навчальних планів спеціалізованих дисциплін, що дозволяють студентам ґрунтовніше опанувати обраний фах з врахуванням специфіки діяльності і потреб конкретних підприємств, організацій та наукових закладів.

Наукова робота, що виконується співробітниками кафедри здійснюється за двома напрямами: використання процесів хаотичної динаміки в інформаційних та телекомунікаційних системах (керівник проф. Політанський Л.Ф.) та розроблення радіоспектроскопічних методів дослідження напівпровідникових матеріалів (керівник проф. Хандожко О.Г.). До послуг радіоаматорів на кафедрі функціонує колективна радіостанція ЧНУ UR4YWW, де студенти приймають участь в міжнародних та всеукраїнських змаганнях із радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях і посідають призові місця. Крім того, при кафедрі працює студентське конструкторське бюро “АЛЕФ”, до складу якого входять наступні підрозділи: системи захисту інформації, інформаційні технології, телекомунікаційні системи, аудіотехнології. Активну участь у науковій роботі приймають студенти старших курсів, результатом чого є участь у наукових конференціях, публікації та призові місця на конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах.

На кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича функціонує спеціалізована вчена рада К76.051.09 з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка. (голова ради – Політанський Л.Ф., учений секретар – Ластівка Г.І.).

За час існування кафедри захищено чотири докторські дисертації (Горлей П.М., Політанський Л.Ф., Хандожко О.Г., Політанський Р.Л.) та сімнадцять кандидатських дисертацій (Ватаманюк П.П., Жук О.П., Скицько А.І., Рождественська М.Г.. Іларіонов О.Є., Шпатар П.М., Іванчук М.М., Верига А.Д., Саміла А.П., Ластівка Г.І., Лесінський В.В., Галюк С.Д., Іванюк П.В., Годинюк І.М., Хандожко В.О., Еліяшів О.М., Вовчук Д.А.).

На даний час в аспірантурі навчається 4 особи: Болонна Є.І., Храпко С.М., Круліковський О.В., Пислар І.В. На кафедрі є два докторанти – Саміла А.П., Шпатар П.М. Обдаровані студенти, аспіранти та викладачі кафедри проходять стажування у провідних вузах Європейських країн згідно грантів Erasmus Mundus (Іванюк П.В. – Франція, Нідерланди; Еліяшів О.М. – Італія; Вовчук Д.А. – Фінляндія; Кушнір М.Я. – Румунія, Іспанія, Русин В.Б. – Румунія, Круліковський О.В – Італія, Храпко С.М. – Польша).

На базі кафедри з 2011 року проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки». Учасниками конференції представлені провідні вузи України та іноземних держав (Мексика, Ізраїль, Португалія, Польща, Фінляндія, Ромунія, Росія). На науковому форумі активно обговорюються проблеми сучасних радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, використання детермінованого хаосу в системах зв’язку, моделювання та інформаційні технології, нано- та мікроелектроніка.

...
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції, 2012 р.